Taub Cuab Tshajcum

Dab tsi nyob hauv kuv lub vaj? Hauv koj lub vaj puas muaj ib lub taub cuab tshajcum? Nyeem nram qab no saib cov khoom tua kab no pab tswj tshajcum tau licas.

Taub CuabCO2 

Lub taub cuab nov muaj dej nkoog qhuav uas tso CO2 tawm mus dib cov tshajcum uas haus ntshav.

New Jersey Light Trap (NJLT)

Lub NJLT siv ib lub teeb ci dib ntau hom tshajcum.

BG- Sentinel Trap

Rooj cuab nov yog siv tshuaj cuab cov tshajcum hu ua Aedes aegypti (Tshajcum Kub Taubhau Daj Yellow Fever).

Gravid Water Trap 
(Taub Dej Cuab Cov Muaj Menyuam)

Taub cuab muaj dej tsw phem nyob hauv los dib cov maum tshajcum uas nrhiav chaw nteg qe.

Lub Khob-Ovicup

Rooj cuab nov siv dej thiab ib daim ntawv kom yoov nteg qe rau ntawm daim ntawv. Nws tsom cov maum tshajcum uas nteg qe hu ua Aedes aegypti.

AGO

Rooj cuab nov siv dej cuab cov tshajcum hu ua Aedes aegypti (Yellow Fever Mosquito-Tshajcum Kub Taubhau Daj).