Cov Vibthi Tswj

Muaj cov vibthi tswj dabtsi siv rau Integrated Pest Management (IPM)? Saib cov lus qhia nram qab no txog cov vibthi tswj thiab cov ntawv qhia txog tshuaj hu ua Safety Data Sheets (SDS).

Kev Tswj Ib Txwm Ua

 Kev tswj ib txwm ua yog cov kev ib txwm ua los txo tshajcum kom tsis txhob huam, nteg qe, lossis daug menyuam ntxiv. Piv xam, nchuav tej taub dej tsis siv pov tseg, tu khibnyawb kom zoo, tsuag tshuaj tivthaiv kab, li tej ntawm.

Siv Khoom Tswj

Siv khoom tswj ua kom ib ncig tsi xis nyob rau tshajcum. Khoom tswj zoo piv xam li ntxaij qhov rooj qhov rais, vej tsam txaj, thiab ris tsho (tsho npab ntev, ris ntev, li tej ntawd) thiab kev tswj ib ncig ib yam li tso dej hav iav kom qhuav, txhub qhov ntoo, li tej ntawd.

 

Siv Tsiaj Tswj

Kev siv tsiaj tswj yog siv cov tsiaj uas noj tshajcum-Tsiaj tswj yog siv tsiaj noj-tsiaj tom noj, kab mob tom, kab kis mob, thiab tsiaj sib tw-los tswj tshajcum. Tsiaj tom tshajcum noj piv xam li ntses noj tshajcum (Gambusia sp.), puav, tsiaj dej noj tshajcum, kab mob (Bti, Wolbachia, etc.), li tej ntawd.

Nias Safety Data Sheets (SDS) rau lug qhia txog cov khoom:

 • Larvicide          

  • BS (Bacillus sphaericus)

   • Vectolex CG                              SDS    

   • FourStar Briquets                    SDS                   

  • BTI (Bacillus thuringiensis israeliensis)

   • Vectobac Liquid 12AS              SDS        

   • Vectobac GS                             SDS

   • Vectobac WDG                         SDS

Siv Tshuaj Tswj (Tshuaj Tua Vaim/Tshuaj Tua Yoov Laus)

Tshuaj tswj yog siv tshuaj tswj tshajcum. Cov khoom nov tsuas siv thaum uas yuav tsum tau siv xwb thiab siv nrog lwm vibthi thiaj li ua haujlwm zoo, tswj tau zoo ntev. Lub chaw xaiv thiab siv cov khoom uas ua kev puam tsuaj rau neeg thiab nroj tsuag tsawg tshaj.

 Nias Safety Data Sheets (SDS) rau lug qhia txog cov khoom:

 • Larvicide

  • Oils

   • CocoBear                                SDS          

   • Agnique MMF                        SDS

  • Methoprene

   • Altosid Briquets                     SDS

  • Natular

   • Natular 2EC                            SDS

   • Natular T30                            SDS

   • Natular G                                SDS

   • Natular G30                            SDS

 • Adulticide

  • Pyrethrins/ Pyrethroids

   • Scourge 1382                            SDS         

   • Pyrenone 25-5                         SDS

   • Suspend SC                             SDS