Lus Qhia Txog Tshajcum

Hauv qab nram no yog lus qhia txog cov tshajcum uas muaj nyob ntawm ib ncig no. Nias cov kabntawv uas khij kab hauv qab mus nyeem ntxiv.

 

  • Tshajcum Tshiab Tuaj Ntxeem Lub Nroog Fresno County

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tsab Ntawv rau Pejxeem                                  Aedes aegypti Kev Faib

 

 

 

  • Yug menyuam tom qab tsi taug?

    • Tag nrho cov duab no muaj dabtsi zoo ib yam???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas nrho lawv tauv dej

Tsis muaj dej, Tsis muaj tshajcum

Muab dej nchuav pov tseg lossis coj mus cia

 

Show More

2338 E. Mckinley Avenue Fresno, CA 93703                    

Tel: 559-268-6565                   

Fax: 559- 268- 8918               

office@fresnomosquito.org

Office hours:  MONDAY – FRIDAY   7:30AM TO 4:00PM      

Closed on Weekends & Major Holidays

​<script async src='https://tag.simpli.fi/sifitag/bea66f50-97b6-0138-2f64-06abc14c0bc6'></script>