top of page

Thov Kev Pab

Koj puas pom muaj tshajcum coob coob? Lossis yog koj xav hais qhia tias koj pom ib lub pasdej ntsuab? Koj puas xav tau ntses rau koj lub pasdej, lossis dab dej? Koj puas tau txais ib daim ntawv ceebtoom? Koj puas xav teem ib lub sijhawm rau peb tuaj kuaj lossis kho kom koj cov dej huv? Yog tias peb yuav ua tau haujlwm pab koj, thov sau rau hauv daim ntawv nram qab no es nias xa tuaj lossis hu 559-268-6565. Lub Cheebtsam li mam ua kawg li peb ua tau los teb koj txoj kev hais pab tsis dhau 24 teev.

Do Koj puas nyob hauv Clovis?

Noog Tuag

Koj puas pom muaj noog tuag tsis tshaj li 24 teev dhaus los no? Yog tias koj xav hais qhia peb txog kev pom li no thov hu 1-877-968-2473 lossis Nias Nov. 

Mosquito Fish

Ntses noj Tshajcum

Raws li ntawm lub Plaub Hlis 27 , 2016 mosquitofish yuav tsuas muab rau cov neeg nyob rau hauv peb distict tom qab ib tug teem tsev tshuaj ntsuam xyuas.

Qhia Txog Hom Tshajcum

Koj txhom lossis tua puas tau ib tug tshajcum uas lub cev tsis tau raug rhuav? Cia peb saib peb mam qhia txog hom tshajcum nov rau koj.

 

Tiamsis nws puas yog ib tug tshajcum tiag? Lwm yam kab dab tsi zoo li tshajcum thiab? Nias Nov 

bottom of page