top of page
Top Page

 Ntawv Xaiv Sojntsuam Kev Pab

Service Request 

 

 

Cov lus nug:

 

 

1.Fresno Daim Ntawv Teev Cai Xaiv Kev Tswj Tshajcum, Kab Kis

 

Mob thiab Kabmob yog dab tsi?

 

 

 

2. Vim licas kuv tau txais ib daim ntawv xaiv?

 

 

 

3. Fresno lub Cheebtsam Tswj Tshajcum thiab Kab Kis Mob yog

 

dab tsi thiab txoj luag haujlwm ntawm cov Zos lossis lub Nroog

 

hauv daim ntawv teev cai xaiv no yog dabtsi?

 

 

 

4. Cov nyiaj nov puas muab mus rau lub Nroog lossis lub Xeev

 

coj mus siv rau lwm yam?

 

 

 

5. Cov kev pab dab tsi thiaj yuav tau cov nyiaj no los siv?

 

 

 

6. Cov nyiaj tau los ntawm kev sojntsuam yuav muab siv licas?

 

Pejxeem yuav ua licas paub tias tsoomfwv suav thiab tswj cov

 

nyiaj licas?

 

 

 

7. Puas muaj kev sib tham txog kev sojntsuam rau pejxeem hnov?

 

Thaum twg mam li paub kev tshwmsim ntawm cov ntawv xaiv?

 

 

 

8. Kuv yuav xa kuv daim ntawv xaiv rov tuaj licas?

 

 

9. Hnub twg yog hnub kawg rau kuv xa kuv daim ntawv xaiv tuaj?

 

 

 

10. Kuv muaj ntau lub tsev. Vim licas kuv tau txais ib daim ntawv xaiv xwb?

 

 

 

11. Txoj kev sojntsuam nov raug nqi licas?

 

 

 

12. Tus nqi ntawm qhov kev sojntsuam puas yuav muab kho raws kev

 

nyiaj poob nqi rau lawm yav tom ntej?

 

 

 

13. Txoj kev sojntsuam yuav ua ntev licas?

 

 

Lus Teb:

Fresno Daim Ntawv Teev Cai Xaiv Kev Tswj Tshajcum, Kab Kis Mob thiab Kabmob yog dab tsi?

Daim Ntawv Teev Cai Xaiv Kev Tswj Tshajcum, Kab Kis Mob thiab Kabmob yog ib daim ntawv xaiv uas xa tuaj rau cov neeg muaj vajtse, yog tias tshwm sim los ua ib tsab cai lawm, yuav tso ncauj rau lub Cheebtsam muab kev sojntsuam kuaj tshajcum thiab lwm yam kab kis mob, thiab kabmob uas tshwmsim los ntawm kab kis mob, yuav pab kuaj thiab tivthaiv ua ntu zus mus.

 

Vim licas kuv thiaj tau txais ib daim ntawv xaiv?

Daim ntawv xaiv uas koj tau txais yog koj lub lajlim plabplaw los xaiv kev pab tswj tshajcum, kab kis mob thiab kabmob los ntawm Fresno lub Cheebtsam Tswj Tshajcum thiab Kab Kis Mob. Thov saib cov lus ceebtoom uas muaj nrog hauv koj daim ntawv xaiv txog lus qhia ntxiv txog txoj kev ntsuas nov.

 

Fresno lub Cheebtsam Tswj Tshajcum thiab Kab Kis Mob yog dab tsi thiab txoj luag haujlwm ntawm cov Zos lossis lub Nroog hauv daim ntawv teev cai xaiv no yog dabtsi?

Fresno lub Cheebtsam Tswj Tshajcum thiab Kab Kis Mob yog ib lub chaw ua haujlwm pab saib xyuas kev tsis muaj mob nkeeg uas tau nyiaj nws tug kheej ntawm pejxeem los pab pejxeem, cais tsis uake nrog lub Zos lossis cov Nroog. Txij 1942 lub Cheebtsam tau muab kev pab tswj tshajcum, kab kis mob thiab kabmob rau hauv nws cov ciam chaw los lawm. Thoob plaws nws keebkwm lub Cheebtsam tau nyiaj tsawg los ntawm tsoomfwv thiab tau ua haujlwm raws li nws cov nyiaj tau xwb, tsis hais thaum nuj nqis nce thiab kev raug nqi ntxiv los ntawm kev tswj thaum kabmob fuam ntawm tshajcum tuaj (piv xam li tus Kabmob West Nile Virus).

 

Tamsim no, lub Cheebtsam tau ib sob nyiaj los ntawm se vajtse thiab ib qho me me los ntawm kev sojntsuam txhua xyoo. Tiam sis, txoj kev sojntsuam nov yuav kawg rau thaum 2017. Yog yuav kom muab tau kev pab tswj tshajcum, kab kis mob thiab kabmob zoo, lub Cheebtsam yuav tsum tau txais cov nyiaj tseem ceeb nov ntxiv mus. Txoj kev no yuav muab tau cov nyiaj ntawd.

 

Cov nyiaj nov puas muab mus rau lub Nroog lossis lub Xeev coj mus siv rau lwm yam?

Tsis muab. Tas nrho cov nyiaj uas Freson lub Cheebtsam Tswj Tshajcum thiab Kab Kis Mob sau tau los ntawm txoj kev Sojntsuam Tswj Tshajcum, Kab Kis Mob thiab Kabmob nov yuav tsum siv rau kev tswj tshajcum, kab kis mob thiab kabmob ib ncig hauv lub Cheebtsam.

 

Cov kev pab dab tsi thiaj yuav tau cov nyiaj no los siv?

 • Saibxyuas thiab tivthaiv kabmob zoo tshaj ntxiv mus

 • Tswj tshajcum thiab kab kis mob zoo tshaj ntxiv mus

 • Muaj kev pab kom zoo tshaj ntxiv thiab yuav ntse noj tshajcum

 • Saibxyuas, thiab daws teebmeem, ntawm cov tshajcum tshiab lwm yam kabmob tshiab.

   

  Cov kev pab uas yuav muaj:

 • Kev Tswj Tshajcum – Tswj tshajcum tas xyoo kom zoo tshaj, tswj menyuam tshajcum (vaim) kom tsis txhob loj mus ua tshajcum es tom neeg thiab tsiaj, siv cov vibthi uas tsis ua rau av thiab nrojtsuag puas.

  • Muaj ntses noj kab yoov ncaujnte (vaim) rau pejxeem nqa mus siv dawb.

  • Muaj ib co kws uas paub txog tshajcum yuav pab nrhiav tej chaw uas tshajcum nteg nqe es tivthaiv kom txhob muaj tshajcum.

 • Kev Tivthaiv Tus Kabmob West Nile Virus & Lwm Yam Kabmob uas Kab Kis Mob kis – Sojntsuam kuaj thiab saibxyuas txog cov mob tshwmsim los ntawm tus kabmob West Nile virus kom zoo tshaj ntxiv mus. Saibxyuas kom zoo tshaj txog lwm yam kab kis mob thiab kabmob los ntawm kab kis mob kom paub txog qhov uas yuav ua tau mob loj npaum cas thiab tsimtsa ib txoj kev thaiv kom kab mob txhob huam.

  • Muab tawb cuab tshajcum tso thoob rau hauv thaj Chaw los ntxov ceebtoom neeg txog kabmob huam.

  • Kuaj noog tuag saib puas muaj tug kabmob West Nile virus thiab lwm yam mob.

 • Teb Kev Hais Pab – Ua kom sijhawm teb rau kev hais pab kom sai tshaj thaum uas pejxeem hais kom pab

  • Yuav neeg ua haujlwm ntxiv rau thaum lub sijhawm uas muaj tshajcum coob es thaum pejxeem hu tuaj kom mus pab thiaj li mus tau sai thiab thiaj teb tau sai txog teebmeem tshajcum thiab lwm yam kab kis mob.

  • Kuaj thiab soj saib cov mob uas kis los ntawm tshajcum, piv xam li encephalitis (taubhau me), aub plawv muaj cab, thiab kub taubhau (malaria).

 • Kev Qhia Zejzos Paub – Qhia pejxeem thiab menyuam kawm ntawv kom lawv paub txog kev tivthaiv lawv tug kheej thiab lawv cov tsiaj kom txhob tau cov mob kis los ntawm tshajcum thiab lwm yam kab, thiab thaiv kom txhob muaj tshajcum ua menyuam tom tej qabvaj qabtse.

  • Kev qhia pejxeem paub ua kom lawv nwm txog cov lus qhia txog kab kis mob, cov kabmob uas kab kis mob muaj, thiab neeg yuav ua licas lawv thiaj li tivthaiv tau lawv tug kheej.

  • Lub Cheebtsam yuav faib ntawv qhia, tso tawm hauv ntawv xovxwm, hais hauv kev sibntsib, tshaj tawm hauv internet, TV, xovtooj cua, thiab hauv zejzos sibntsib.

 

Cov nyiaj tau los ntawm kev sojntsuam yuav muab siv licas? Pejxeem yuav ua licas paub tias tsoomfwv suav thiab tswj cov nyiaj licas?

Tas nrho cov nyiaj uas tau los yuav muab siv mus tswj tshajcum, kab kis mob thiab kabmob hauv lub Cheebtsam. Pejxeem li kev suav thiab kev tswj nyiaj muaj li ntawm nov:

 • Kev siv nyiaj rau cov kev pab txhua xyoo yuav saib los ntawm Fresno Mosquito and Vector Control District Board of Trustees

 • Kuaj txhua xyoo los ntawm lwm tug sab nraud

 • Pejxeem kuaj thiab sibtham txhua xyoo

 

Puas muaj kev sib tham txog kev sojntsuam rau pejxeem hnov? Thaum twg mam li paub kev tshwmsim ntawm cov ntawv xaiv?

Yuav muaj ib lub rooj sibtham los ntawm Fresno Mosquito and Vector Control District Board of Trustees thaum Wednesday, lub Rau hli 17, 2015, pib thaum 2:00 pm, nyob ntawm lub Cheebtsam qhov chaw ua haujlwm loj, qhov chaw nyob yog 2338 E. McKinley Avenue, Fresno, California. Caw koj tuaj koom lub rooj sibtham nov.

 

Cov ntawv xaiv yuav muab coj los suav tom qab lub rooj sibtham xaus lawm.

 

Thaum suav cov ntawv xaiv tas yuav muab tshaj tawm rau ntawm pejxeem ib lub rooj sibtham thaum hnub Wednesday, lub Xya hli 15, 2015, thaum 2:00 pm nyob ntawm lub Cheebtsam (District) qhov chaw ua haujlwm loj, qhov chaw nyob yog 2338 E. McKinley Avenue, Fresno, California. Caw koj tuaj koom lub rooj sibtham nov.

 

Kuv yuav xa kuv daim ntawv xaiv rov tuaj licas?

Koj xa tau koj daim ntawv xaiv rovqab tuaj tau li nram nov:

 • Xa tuaj rau lub chaw nyob ntawm lub hnab ntawv uas them tas lawm es xa nrog hauv no es kom rov tuaj txog lossis ua ntej thaum lub Rau hli 17, 2015.

 • Nqa nrog koj tug kheej tuaj rau thaum pejxeem lub rooj sibtham uas pib thaum 2:00 pm hnub Wednesday, lub Rau hli 17, 2015, nyob ntawm lub Cheebtsam qhov chaw ua haujlwm loj, qhov chaw nyob yog 2338 E. McKinley Avenue, Fresno, California

 

Hnub twg yog hnub kawg rau kuv xa kuv daim ntawv xaiv tuaj?

Yuav kom raug suav, cov ntawv xaiv yuav tsum txais kom tau ua ntej pejxeem lub rooj sibtham hais lus uas pib thaum 2:00 pm rau thaum hnub Wednesday, lub Rau hli 17, 2015. Hnub no yog hnub kawg tsis hais yog xa lossis nqa tuaj rau hauv pejxeem lub rooj sibtham.

 

Kuv muaj ntau lub tsev. Vim licas kuv tau txais ib daim ntawv xaiv xwb?

Cov ntawv xaiv sau tau 14 thaj chaw zauv rau hauv. Cov neeg muaj tshaj ib thaj chaw uas lub chaw nyob zoo ib yam yuav txais/tau txais ib daim ntawv xaiv uas sau tau txog 14 thaj chaw rau hauv, nrog rau kev sojntsuam ntawm txhua thaj chaw ntawd. Thaum koj xaiv ntawm koj daim ntawv xaiv, koj xaiv rau tas nrho koj txhua thaj chaw uas tau sau rau hauv koj daim ntawv xaiv.

 

Txoj kev sojntsuam nov raug nqi licas?

Txoj kev sojntsuam ntawm koj thaj chaw rau xyoo 2015-16 tau muab sau rau hauv daim ntawv Official Ballot uas nyob nrog daim ntawv lus qhia ceebtoom thiab lus qhia yam khoom. Tus nqi rau cov tsev ib yig yog $5.00 tuaj ib xyoos. Lwm yam tsev nyob yuav raug sojntsuam raws pes tsawg chav nyob thiab saib thaj chaw loj licas. Cov chaw uas siv ua lagluam, ua haujlwm tsim khoom thiab ua liajteb yuav raug sojntsuam los ntawm saib nws loj licas thiab yam chaw dab tsi. Txoj kev sojntsuam uas tau hais nov yuav tsim tau ze li $573,000 rau xyoo ua haujlwm 2015-16. 

 

Tus nqi ntawm qhov kev sojntsuam puas yuav muab kho raws kev nyiaj poob nqi rau lawm yav tom ntej?

Yog thaum tau tso cai los ntawm txoj kev xaiv lawd, kev sojntsuam ua tau txhua xyoo nyob ntawm pab Board of Trustees cov coob pom zoo licas. Rau cov xyoo tom qab 2015-16, kev sojntsuam tsuas muab kho tau raws li kev nojhaus nce nqi npaum li nyiaj txauv ntawm tus Consumer Price Index rau All Urban Consumers (CPI-U) hauv Pacific Cities thiab U.S. City Average, tsis pub dhau 2% tuaj ib xyoos. Txhua qhov nce hauv tus CPI uas tshaj 2% yuav raug khaws cia uake hu ua “Unused CPI” thiab yuav raug siv los nce tus nqi sojntsuam uas siab tshaj raws kev tso cai rau cov xyoo uas tus CPI qis tshaj 2%.

 

Txoj kev sojntsuam yuav ua ntev licas?

Txoj kev sojntsuam, uas tau pomzoo siv rau xyoo ua haujlwm 2015-16, siv ntxiv mus tau txhua xyoo raws kev pom zoo ntawm cov coob hauv lub Fresno Mosquito and Vector Control District Board of Trustees. Ua ntej txoj kev sojntsuam yuav siv tau mus txhua xyoo yav tom ntej, Lub District yuav tsum xub npaj nyiaj thiab sablaj rau xyoo ua haujlwm ntawd. Lub Board of Trustees yuav tsum muaj ib rooj sibtham rau pejxeem saib puas ua kev sojntsuam mus ntxiv lawm thiab kev siv nyiaj rau kev sojntsuam ua ntej yuav tso cai ua kev sojntsuam rau xyoo los tom ntej.

 

 

Yog muaj lus nug dabtsi ntxiv lossis lus hais dabtsi no hu rau peb ntawm 559-268-6565 thaum lub sijhawm 7:30am txog 4:00pm pib thaum lub Plaub hlis 29, 2015

Question 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Ballot Results

Suav Ntawv Xaiv Sojntsuam Kev Xaiv

Tag Nrho Feempua cov Ntawv Xaiv uas hais "Yes", Ntsuas Raws Kev Sojntsuam: 64.33%

 

Tag Nrho Feempua cov Ntawv Xaiv uas hais "No", Ntsuas Raws Kev Sojntsuam: 35.67%

bottom of page