top of page

Peb Lub Cheebtsam

2338 E. Mckinley Avenue

Fresno, CA 93703
office@fresnomosquito.org

Tel: 559- 268- 6565
Fax: 559- 268- 8918

 

Peb lub sijhawm qhib hoobkas:

MONDAY – FRIDAY

Thaum 7:30AM mus txog 4:00PM

Kaw thaum Lispiam Kawg thiab

Cov Hnub Tebchaws So.

bottom of page