2338 E. Mckinley Avenue Fresno, CA 93703                    

Tel: 559-268-6565                   

Fax: 559- 268- 8918               

office@fresnomosquito.org

Office hours:  MONDAY – FRIDAY   7:30AM TO 4:00PM      

Closed on Weekends & Major Holidays

Peb Lub Cheebtsam

2338 E. Mckinley Avenue

Fresno, CA 93703
office@fresnomosquito.org

Tel: 559- 268- 6565
Fax: 559- 268- 8918

 

Peb lub sijhawm qhib hoobkas:

MONDAY – FRIDAY

Thaum 7:30AM mus txog 4:00PM

Kaw thaum Lispiam Kawg thiab

Cov Hnub Tebchaws So.