Fresno Mosquito & Vector Control District

2338 E. Mckinley Avenue Fresno, CA 93703                    Tel: 559-268-6565                   Fax: 559- 268- 8918               office@fresnomosquito.org

Office hours:  MONDAY – FRIDAY   7:30AM TO 4:00PM      Closed on Weekends & Major Holidays

What We Do

Kuaj Tshajcum

Peb Ua Dabtsi

Txo Kev Puas Ntsoog & Pejxeem Kev Kawm

Saibxyuas Tshajcum

Tua Tshuaj rau Kab Yoov

Tsuag Pa Tshuaj- Tshajcum Laus