top of page
Anchor 1

Our Services

THOV KEV PAB

Our services include:

  • Yard Inspection​s

  • Standing water treatments example green pools, ponds, or water troughs, etc.

  • Mosquito Surveillance- Trapping & Disease Testing

  • Dead bird pick-up & Disease Testing

LUS TSHAJTAWM RAU PEJXEEM

Find out the latest news on mosquito control in Fresno

Find out about local neighborhood announcements on schedule mosquito spraying and disease presence.

KEV KAWM & KEV TXHEEJ TXHEEM

Are you interested in learning more about mosquito safety and control? Follow our link for information on mosquito/ diseases,  current control measures and mosquito protection. 

Want to know more? We are available to provide educational seminars for your church, HOA, summer camps, club meeting, classroom, etc. through our outreach program.

Peb Yog Leejtwg

Peb yog tsoomfwv California ib lub cheebtsam ua haujlwm saib xyuas kev noj qab nyob zoo rau pejxeem uas tsim tawm raws kev tso cai los ntawm tsab cai California State Health and Safety Code. Fresno lub Cheebtsam Tswj Yoov Ncaujnte thiab Kab Kis Mob yog ib lub cheebtsam tshwjxeeb uas siv nyiaj se tsim thaum 1942 los tswj tshajcum ib sem hauv lub Zos Fresno thiab hauv lub nroog Fresno County. Lub Cheebtsam ua haujlwm rau lub Zos Kerman, cov zejzos ntawm Biola, Calwa, Malaga thiab Easton. Lub homphiaj ntawm lub Cheebtsam no yog los tua txo kom txhob muaj tshajcum thiab lwm yam kab kis mob ntau ntau uas yuav kis mob rau neeg es thiaj txo tau kev meemtxom rau neeg.

Tiv tauj peb

2338 E. Mckinley Avenue

Fresno, CA 93703

office@fresnomosquito.org

Tel: 559-268-6565

Fax: 559- 268- 8918

Peb lub sijhawm qhib hoobkas:

MONDAY – FRIDAY

Thaum 7:30AM mus txog 4:00PM

Kaw thaum Lispiam Kawg thiab

Cov Hnub Tebchaws So.

contact
bottom of page