Board & Staff (Pab Tswj & Pab Neeg Ua Haujlwm)

Pab Neeg Haujlwm::

Ryan McNeil

District Manager 

(Tus Tswj lub Cheebtsam)

Jacob J.
Assistant Manager

(Tus Lwm Tswj)

Julia L.
Office Manager

(Tus Tswj Chaw Haujlwm)

Roy B.
Area Supervisor – Rural Crew

(Tus Saib Thajtsam- Pab Nraum Zos)

John B.
Area Supervisor – Sub-urban Crew 

(Tus Saib Thajtsam- Pab Hauv Zos)

Chenoa D.
Biologist

Tswv Cuab Pab Tswj:

Robert Azzaro
President

(Tus Thawj Tswj)

Kristi Lawrence
Vice President

(Tus Lwm Thawj)

Ken Moore
Secretary to the Board

(Tus Tuav Ntaub Ntawv ntawm Pab Tswj)

Rod Coburn
Trustee

(Tus Tuav Khoom Raws Cai)

Scott Nichols
Trustee

(Tus Tuav Khoom Raws Cai)

 

 

2338 E. Mckinley Avenue Fresno, CA 93703                    

Tel: 559-268-6565                   

Fax: 559- 268- 8918               

office@fresnomosquito.org

Office hours:  MONDAY – FRIDAY   7:30AM TO 4:00PM      

Closed on Weekends & Major Holidays

​<script async src='https://tag.simpli.fi/sifitag/bea66f50-97b6-0138-2f64-06abc14c0bc6'></script>